Skala Podatkowa

Skala Podatkowa

Skala podatkowa to wzór będący odstawą obliczenia podatku jaki przedsiębiorca zapłaci w roku podatkowym. Podstawę opodatkowania stanowi dochód. Ustala się go za pomocą księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji.

Progi podatkowe określają z kolei stawkę podatku z dochodów podatnika. Jeśli dany próg podatkowy zostanie przekroczony, zmieni się stawka podatku (wyliczana od nadwyżki powyżej przekroczonego progu).

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 


Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł