Karta Podatkowa

Karta Podatkowa

To najprostsza forma opodatkowana. Za pomocą karty podatkowej mogą się rozliczać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikro i mali przedsiębiorcy, ale wykonującą określonego rodzaju działalność. Zestawienie rodzajów działalności, które mogą być opodatkowane kartą możemy znaleźć w załącznikach do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wysokość podatku jest uzależniona od trzech czynników:

– rodzaju działalności

– stanu zatrudnienia

– liczby mieszkańców w danej miejscowości, w której firma działa

Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składają właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub mogą dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku uwzględnienia wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego w stałej wysokości na dany rok podatkowy. W przypadku gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w decyzji wymienia się wszystkich wspólników.

Karta podatkową jest jedyna formą opodatkowania z której można zrezygnować w trakcie roku podatkowego.