Ryczałt Ewidencjonowany

Ryczałt Ewidencjonowany

Przedsiębiorcy korzystający z tej formy płacą podatek tyko od przychodu, w związku z tym nie mają możliwości pomniejszać go o koszty. Jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z tej formy od początku istnienia musi zgłosić ją przy założeniu firmy. Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedstawia wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z możliwości rozliczania się tą metodą. Ryczałtem nie mogą się rozliczać osoby zatrudnione na umowę o pracę, które zamierzają prowadzić własną działalność i wykonywać w jej ramach – na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, wykonywały w ramach stosunku pracy.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie o ile w roku poprzednim:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro. (Kwotę EUR przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października poprzedzającego rok podatkowy).

Wykonując działalność gospodarczą w formie ryczałtu należy sporządzać ewidencję przychodów, ewidencję środków trwałych oraz ewidencję zatrudnienia.

Wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego zależy głównie od źródeł uzyskanego przychodu, które mogą być objęte stawkami 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%.